DOSTAVE BLAGA NA TERMINALE LUKE KOPER- IZROČILNI ROKI

15.05.2018 10:49

ZADEVA: DOSTAVE BLAGA NA TERMINALE LUKE KOPER- IZROČILNI ROKI

Spoštovani,

glede na to, da smo nenehno deležni očitkov o zamudah pri dostavi blaga in kasneje na terminal v Luko Koper, želimo s tem sporočilom na to temo (v izogib bodočim nejasnostim in nesporazumom) opozoriti na omejitve, ki glede tega veljajo za našo družbo.

Pogodba med naročnikom odpreme blaga po železnici in našo družbo (ki je družba za kombinirani promet, članica UIRR- "International Union for Road-Rail Combined Transport") je pogodba, katere sestavni del so Splošni pogoji Mednarodnega združenja družb za kombinirani promet železnica - cesta (UIRR) (http://www.adriakombi.si/assets/UIRR_general_conditions.pdf; http://www.adriakombi.si/assets/UIRR_splosni_pogoji.pdf).

Na podlagi teh pogojev je odgovornost naše družbe za morebitno prekoračitev dostavnega roka omejena in sicer najprej z določbami Konvencije CIM COTIF (gl. čl. 8.3 Pogojev UIRR). Če gre za prevoze znotraj Slovenije, pa te omejitve določa Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu. Poleg tega pa je ta odgovornost omejena tudi s samimi Splošnimi pogoji UIRR. Ti denimo odgovornost za prekoračitev dostavnega roka v členu 8.5 omejujejo na dvakratnik zneska, plačanega za izvedbo pošiljanja predmetnega blaga (dvojni znesek nadomestila, ki pripada nam kot družbi za kombinirani promet). Ob tem pa ne gre spregledati tudi naslednjega:

•    da naša družba v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo, kar je določeno v členu 8.7 Splošnih pogojev UIRR (tu gre zlasti za škode iz naslova demurrage za kontejnerje, stroške hrambe na terminalih zaradi čakanja na vkrcanje na ladjo, stroške zastojev proizvodnje…):
"Odgovornost za posredno ali posledično škodo je izključena. Pod takšno škodo razumemo zlasti: stroške za čas zadrževanja in izpad uporabe nakladalne enote in dostavnega ali prevzemnega vozila, stroške za nadomestne prevoze, škodo iz izgubljenega dobička, iz neuporabe ali zamujene uporabe odpremljenega blaga, iz upočasnjene ali mirujoče proizvodnje in iz izgube ugleda ali tržnih deležev.";
•    za tisto škodo zaradi prekoračitve izročilnega roka, za katero naša družba odgovarja, pa mora biti zahtevek s strani oškodovanca vložen v roku 5 dni po prispetju nakladalne enote, sicer uveljavljanje takega zahtevka ni več mogoče (člen 9.6 Splošnih pogojev UIRR)- razlog za tako določbo je seveda v tem, da lahko mi ta zahtevek pravočasno posredujemo naprej na železniškega prevoznika;

Glede na to, da se v vsakdanjem hitrem poslovanju zgoraj navedeno lahko spregleda, to sporočilo pošiljamo prav z namenom, da do takega spregleda ne pride. Seveda smo vam o predmetnih vprašanjih pripravljeni kadarkoli dati tudi dodatna podrobnejša pojasnila.


S spoštovanjem,

Adria kombi d.o.o.
Rok Svetek
direktor

© 2019 Adria kombi d.o.o.